Lepingu tingimused

Lepingu tingimused1. Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid

Klient - teie, füüsiline või juriidiline isik

Elkdata - Elkdata OÜ, Eesti äriühing, äriregistri kood 10510593, aadress Telliskivi 60/2, 10412 Tallinn

Pool - kas klient või Elkdata

Pooled - klient ja Elkdata koos

Administreerimisliides (iseteenindus) - Elkdata poolt arendatud virtuaalserveriteenuse haldamise veebiliides, mille kaudu saab klient muuta virtuaalserveriteenuse parameetreid, sh kustutada ja lisada e-posti, FTP-kasutajate jne kontosid.

Elkdata poolt klientidele esitatav perioodiline hinnakirjajärgne abonementtasu (märkus: sõna abonement tähendab 'eeltellimus, ettetellimus, ettetasutud kasutus- või külastusõigus; seda tõendav kaart, pilet vm'. Isik, kes abonementi kasutab, on abonent.) alates hetkest, kui klient aktiveerib administreerimisliidesest oma kasutajakonto.

Füüsiline server - Elkdata valduses olev kliendile virtuaalserveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

Script - nii cgi-bin kataloogist (perl) käivitatav kui ka PHP-eelkäsitluskeele abil dünaamiliseks muudetud kodulehekülje sisu esitamiseks kasutatavad programmid. Script’ide kasutamine muuks otstarbeks kui dünaamilise kodulehe kuvamiseks on keelatud.

Virtuaalserver - on tarkvaraline lahendus, mis koondab domeeni omanikule mitme füüsilise serveri teenused eesmärgiga esitleda kliendi HTML-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks PHP- või CGI-skripte ning andmebaasi päringuid. Siia alla kuulub ka e-posti serveri piiratud ressurss.

Teenus - Elkdata kaudu kliendile registreeritud domeeni(de) haldamiseks kasutada antav virtuaalserver vastavalt kliendi valitud paketile, eesmärgiga esitleda kliendi Interneti-lehekülge.

Leping - kliendi ja Elkdata vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

Lepingu sõlmivad klient ja Elkdata OÜ, kes osutab kliendile teenust vastavalt lepingus toodud tingimustele.


2. Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärk on reguleerida Elkdata ja kliendi vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad siis, kui Elkdata osutab kliendile teenust.


3. Poolte kinnitused

Klient kinnitab, et: 
a) lepingu sõlmimisel tema esitatud andmed on õiged ja ta on lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik, täisealine). Juhul kui klient sõlmib lepingu esindaja kaudu, kinnitavad klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on lepingu sõlmimiseks volitused; 
b) ta on lepingu enne sõlmimist tutvunud soovitud teenuse kirjelduse ja lepingu tingimustega, sh hinnaga, ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni; 
c) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

Elkdata kinnitab, et: 
a) tal on olemas vahendid ja oskused kliendile lepinguga ettenähtud teenuse osutamiseks;
b) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

4. Lepingu sõlmimine

Leping loetakse sõlmituks, kui klient on täitnud Elkdata koduleheküljel (aadressil http://www.veebimajutus.ee/telli) paikneva liitumisvormi, vajutanud ikoonile "Liitun" (st edastanud Elkdatale pakkumuse) ning Elkdata on selle aktseptinud, saates kliendile sellekohase teate koos teenuse kasutamiseks vajalike administreerimisliidese autoriseerimiskoodidega.

Leping jõustub sõlmimisel.

Kliendi esitatud pakkumusele (Lepingu jõustumise eeldatav aeg) annab Elkdata vastuse ebamõistliku viivituseta, seejuures hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul alates hetkest, kui kliendi valitud domeeni registreerimise ettemaks on laekunud Elkdata arvelduskontole.

Elkdatal on õigus kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest klienti.


5. Kliendi taganemisõigus

Kliendil on õigus lepingust taganeda 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Lepingust taganemiseks teeb klient Elkdatale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.


6. Teenus

Elkdata osutab kliendile teenust vastavalt poolte vahel lepingus kokkulepitule. Elkdatal on õigus teenust (sh teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi ning administreerimiliidese menüüstruktuure) muuta, teatades sellest kliendile vähemalt seitse kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on Elkdatal õigus teha muutused kliendile ette teatamata. Juhul kui muudetud teenus klienti ei rahulda, on tal õigus leping lõpetada, teavitades sellest Elkdatat lepingus ettenähtud korras.

Klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt teenuse iseloomust ning teenuse kasutamise eelduseks oleva teenuse iseloomust ei saa Elkdata tagada teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. Elkdata teeb kõik, et teenus oleks kliendile pidevalt kättesaadav.


7. Domeen

Klient volitab Elkdatat lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele kliendi soovitud domeeninime.

Elkdata registreerib käsundisaajana kliendi nimele soovitud domeeni, juhul kui see ei ole registreeritud kolmandale isikule või kui klient ei ole täitnud domeeni registreerimise eeldused. Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine kliendi nimele ei osutu võimalikuks, teavitab Elkdata sellest klienti ning lepingut ei sõlmita.

Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub klient enne lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest Elkdata esitatava arve sellel toodud tähtajaks. Domeeni registreerimise eest arve väljastamisel kohustub Elkdata kliendiga pärast domeeni registreerimist sõlmima lepingu vastavalt kliendi pakkumusele, välja arvatud juhul, kui arve väljastamise ja domeeni registreerimise vahele jääval ajal lepingu sõlmimise eeldused oluliselt muutuvad.

Selle peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui klient juba omab registreeritud domeeninime. Sel juhul on Elkdata domeeninimede jaotajaga suheldes volitatud esindama klienti, niivõrd kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

Klient kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus rakendamisele kuuluvate õigusaktidega või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi, sh õigusi intellektuaalsele omandile.

Klient kinnitab, et on nõus domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimustega ja kohustub neid täitma.

Klient saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused kliendi ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. Leping kliendi õigust domeeninimele ei reguleeri, Elkdata ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida, et kliendi õigus domeeninimele püsib. Elkdata kui käsundisaaja vastutus on kliendi esindamisel piiratud.


8. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel

Kliendil on õigus teenuse raames kasutada virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt teenuse kirjeldusele.

Klient vastutab tema poolt hallatava virtuaalserveri sisu eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks. Elkdata ei taga, et teenust kasutades ei ole kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

Kliendi kohus on uuendada administreerimisliideses kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.

Klient on kohustatud informeerima teenusepakkujat teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

Klient saab teenuse kasutamisel abi Elkdata Interneti-leheküljelt http://www.veebimajutus.ee, elektronpostiaadressilt abi@veebimajutus.ee või telefonilt 683 5188.

Klient teeb virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. Elkdata ei garanteeri virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.

Klient kohustub mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad füüsilise serveri sihipärast tööd, ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul pärast Elkdata poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

Klient hüvitab kahju, mis tekkis tema kasutatava tarkvara, rakenduse või muu ebaseadusliku tegevuse tõttu füüsilisele serverile või Elkdatale, kui klienti on sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatatud. Juhul kui kliendi tegevus füüsilise serveri kahjustamisel on tahtlik, peab ta vastutama, sõltumata Elkdata-poolsest hoiatamisest.

Klient tagab, et tema tegevus (sh Interneti-leheküljel esitatav materjal) teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

Klient kohustub mitte kasutama virtuaalserveris selliseid elektronpostiprogramme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

Klient kohustub hoidma saladuses administreerimisliidese autoriseerimiskoode.

Juhul kui kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Elkdata vastu, hüvitab klient Elkdatale selle tõttu tekkinud kahju.

Kui klient võimaldab teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis vastutab Elkdata ees klient.


9. Elkdata õigused, kohustused ja vastutus teenuse osutamisel

Elkdata vastutab teenuse osutamiseks rakendatud füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused teenuse osutamiseks.

Elkdata kohustub tagama kliendile võimalikult stabiilse teenuse, sealhulgas füüsilise serveri võimalikult suure töökindluse.

Elkdata teavitab klienti füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt seitse kalendripäeva ette.

Elkdata kõrvaldab füüsilise serveri rikked hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul alates rikke ilmnemise päevast.

Elkdata ei avalikusta kliendi administreerimisliidese koode kolmandatele isikutele. Koodid edastatakse kliendi soovil administreerimisliidese vahendusel määratud elektroonilisele aadressile.

Elkdatal on õigus jälgida, et klient ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja lepingut, sealhulgas ei kasutaks füüsilist serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Interneti-leheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

Elkdatal on õigus kõrvaldada 12 tunni jooksul pärast vastavasisulise märgukirja saatmist kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad füüsilisele serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad Elkdatal seeläbi teenust osutamast.

Elkdatal on õigus teha kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni teenuse osutamise peatamiseni või lepingu lõpetamiseni välja.

Elkdatal on õigus kliendile teenuse osutamine kohe ja ette hoiatamata peatada, juhul kui kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvararikkeid.

Elkdata ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses: 
a) kolmandate isikute tegevusega;
b) Elkdata kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
c) Elkdatast sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
d) kliendi tegevusega virtuaalserveri haldamisel, sh kliendi poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
e) Elkdata poolt mitteloodud (sh kliendi kasutatava) tarkvara probleemidega;
f) viiruste levimisega;
g) teenuse mittevastavusega kliendi vajadustele; välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest Elkdatal ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

10. Teenuse eest tasumine

Klient maksab Elkdatale teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. Elkdatal on õigus teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti vähemalt 30 päeva ette. Alates Elkdata poolt saadetud teates märgitud tähtajast peab teenuse eest tasuma uue summa.

Kui klient ei nõustu Elkdata poolt teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.

Elkdata esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse alates virtuaalserveri konto aktiveerimisest administreerimisliideses ning sõltumata sellest, kas klient on teenust reaalselt kasutanud.

Klient kohustub viivitamatult informeerima Elkdatat, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 15. kuupäevaks kliendini või kui arve on ebakorrektne.

Klient tasub Teenuse eest esitatud arved seitsme kalendripäeva jooksul alates arve laekumise päevast.

Elkdatal on õigus peatada teenuse osutamine kohe juhul, kui klient viivitab arve tasumisega rohkem kui neliteist kalendripäeva ettenähtud tähtpäevast.

Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Lepingu lõppemisel on kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu lepingu lõpetamise aega ületab.


11. Teated

Lepingust tulenevad kliendi ja Elkdata vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja, faksi ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.


12. Konfidentsiaalsus

Pooled on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad teenuse osutamise käigus poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Antud säte jääb kehtima ka pärast lepingu lõppemist.


13. Kontaktandmed

Lepingu sõlmimisel loetakse poolte kontaktandmeteks lepingu sõlmimise käigus teisele poolele edastatud andmeid.

Pool kohustub informeerima teist poolt kohe oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis. Klient on kohustutud uuendama enda kohta käivaid andmeid administreerimisliideses.


14. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

Elkdatal on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Elkdata avaldab uued tingimused oma koduleheküljel http://www.veebimajutus.ee vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.

Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

Kliendi algatusel lepingu ülesütlemisel loetakse leping lõppenuks seitsme kalendripäeva möödudes alates hetkest, kui klient saadab Elkdatale teate, milles ta palub teenuse osutamine lõpetada.

Elkdata algatusel lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine kliendi esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtaeg 30 päeva.

Pool võib lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine pool rikub lepingut.


15. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine

Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.

Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.

Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.


30-päeva raha tagasi garantii - proovi riskivabalt


Kõigil klientidel on õigus esimese 30-päeva jooksul tellitud teenustest loobuda ja raha tagasi saada!

Me garanteerime sulle kvaliteetse ja usaldusväärse teenuse, kuid kui otsustad siiski meie teenustest loobuda, siis tagastame raha 100% ulatuses.

Tarbijal on võlaõigusseadusest tulenev õigus taganeda tehingust 14-päeva jooksul. Meie käest tellitud veebimajutuse, kodulehe ja e-posti teenustele pakume pikemat ehk 30-päevast perioodi.

NB! Taganemisõigus ei laiene näiteks domeeninimedele, SSL sertifikaatidele ja muudele spetsiifiliselt kliendi nõudmiste järgi loodud toodetele ja teenustele.

Klienditeenindus
Lisasime diili sinu ostukorvi, said ikka mega hea diili!

Vali paketi periood

1 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 12.08

3 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 36.24

6 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 72.48

1 aasta põhine arveldus

Säästad 20% ehk -24.16

Kuus 10.07

Kokku 120.80

1 aasta
0.00
2 aastat
0.00
3 aastat
0.00
4 aastat
0.00
5 aastat
0.00
6 aastat
0.00
7 aastat
0.00
8 aastat
0.00
9 aastat
0.00
10 aastat
0.00